Zmiany w łowiectwie w kontekście specustawy o ASF - Koło łowieckie "Bażant"
11240
post-template-default,single,single-post,postid-11240,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-theme-ver-1.9,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Zmiany w łowiectwie w kontekście specustawy o ASF

a

Zmiany w łowiectwie w kontekście specustawy o ASF

29 stycznia 2020 r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Jak ten dokument zmienia ustawę Prawo łowieckie i jakie dodatkowe zadania deleguje na myśliwych?

 

• Wprowadza regulację dotyczącą odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny
odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez,
zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora
ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do
odstrzału oraz termin ważności.
• Wprowadza regulację umożliwiającej wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu
łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji
Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia
czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na
zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem
osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez
osoby uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny,
zasad bioasekuracji.
• Wprowadza regulację prawną dotyczącą przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania
lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra właściwego do
spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i
odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić będzie
wykroczenie.
• Wprowadza przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania.
Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara
pozbawienia wolności do roku.
• Rozszerza zakresu czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie
wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub
wojewodę
• Umożliwia wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w
tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału
sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych.
• Wprowadza regulację stanowiącej, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego,
podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do
dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub
Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu
udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej
środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może
przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających
uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym
• Wprowadza nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego
okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
ministra.
• Przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody
łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów
dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca
2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31.01.2020 r.

Cały tekst ustawy dostępny TUTAJ